Zasady ochrony danych osobowych

Wykonując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO”, D&D DOMINIK PIWOWARCZYK z siedzibą w Pruszkowie, ul. Zasławskiej 6/4 05-800 Pruszków, zarejestrowaną w CEIDG: , zwaną dalej „Działalnością Gospodarczą“ informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest D&D DOMINIK PIWOWARCZYK z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ulica Zasławskiej 6/4, zarejestrowana w CEIDG, NIP: 5342009018, REGON: 142167862;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości przedstawienia Pani/Panu oferty handlowej usług świadczonych przez Działalność Gospodarczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Działalności Gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. Prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Działalności Gospodarczej;
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Działalności Gospodarczej, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, w tym usług płatniczych;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat, chyba że wcześniej zostanie przez Panią/Pana odwołana zgoda na ich przetwarzanie; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  10. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.